Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Rada Stowarzyszenia PPJ

Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została uzupełniona (w związku ze wcześniejszymi złożonymi rezygnacjami) na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 maja 2023 r. w Złotym Juliance. Poniżej Skład Rady Stowarzyszenia PPJ:

Skład Rady Stowarzyszenia PPJ
 
L.P. Nazwisko i imię Grupa interesu sektora Funkcja Gmina
Publiczneog

Gospo-darczego

Społecznego
1. Gradek Stanisław    x   Członek Janów
2. Koło Gospodyń Wiejskich w Lgoczance "Czerwone Szpileczki" reprezentowane przez członka            x Członek Janów
3. Jagoda Leonard  x    

Zastępca Przewodniczącego

Koziegłowy
4. Błońska- Ćwik Justyna    x   Członek Koziegłowy
5. Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta x     Członek Lelów
6. Lelowskie Towarzystwo Historyczno- Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego reprezentowane przez Prezesa     x Członek Lelów
7. Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta x    

Zastępca Przewodniczącego

Mstów
8. Juszczyk Mariola  x     Członek Mstów
9. Szczepańczyk Andrzej  x     Członek Niegowa
10. Surowiec Łukasz   x   Członek Niegowa
11. Śmierciak Lidia     x Członek Olsztyn
12. Jeleń Jan    x   Członek Olsztyn
13. Stowarzyszenie pomocy Dzieciom "Aspera" reprezentowane przez Członka     x Członek Poraj
14. Sawicka Edyta     x Członek Poraj
15. Matejko Stanisław     x Przewodniczący Rady Przyrów
16. Ślęzak- Zawadzka Elżbieta  x     Członek Przyrów
17. Ewa Siurda            x Członek Zarki
18. Joanna Jarosz    x         Członek Zarki

 

Ciałem decyzyjnym LGD Partnerstwo Północnej Jury jest rada. Do kompetencji Rady, zgodnie z art. 4 ust.3 pkt 4 ustawy z 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz.378) należy:

a) wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zwanych dalej "operacjami", które mają być realizowane w ramach LSR

b) ustalenie kwoty wsparcia zfodnie z art. 34 ust. 3 lit.f rozporządzenia nr 1303/2013

Rada jest wybierana przez walne zebranie członków lokalnej grupy działania spośród członków tego zebrania. Żaden członek rady nie jest członkiem organu kontroli wewnętrznej lokalnej grupy działania ani jej zarządu.Rada składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Władze publiczne ani żadna z grup interesów nie mogą mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Radę wybiera z pośród członków PPJ i odwołuje Walne Zebranie Członków.
 
 
Prawo zgłoszenia wniosku o odwołanie członka rady przysługuje zarządowi, a także grupie 8 członków LGD reprezentujących co najmniej dwa sektory. Wniosek o odwołanie członka rady podlega głosowaniu i następuje zwykłą większością głosów.
Prace rady są organizowane przez zarząd stowarzyszenia. Podczas wykonywania swoich zadań rada działa na podstawie regulaminu, zatwierdzonego przez walne zebranie członków stowarzyszenia.

Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na na Walnym Zebraniu Członków dnia 30 sierpnia 2021 r. w Lelowie. Poniżej aktualny skład Rady:

Skład Rady Stowarzyszenia PPJ
 
L.P. Nazwisko i imię Sektor Funkcja Gmina
Publiczny

Gospo-darczy

Społeczny
1. Kuta - Janikowska Agnieszka     x Sekretarz Janów
2. Aleksandra Wojdyła            x Członek Janów
3. Jagoda Leonard   x  

Zastępca Przewodniczącego

Koziegłowy
4. Błońska Justyna     x Członek Koziegłowy
5. Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta x     Członek Lelów
6. Lelowskie Towarzystwo Historyczno- Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego reprezentowane przez Prezesa     x Członek Lelów
7. Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta x    

Zastępca Przewodniczącego

Mstów
8. Juszczyk Mariola     x Członek Mstów
9. Szczepańczyk Andrzej     x Członek Niegowa
10. Surowiec Łukasz       x   Członek Niegowa
11. Chaładus Małgorzata     x Członek Olsztyn
12. Jeleń Jan     x Członek Olsztyn
13. Stowarzyszenie pomocy Dzieciom "Aspera" reprezentowane przez Członka     x Członek Poraj
14. Sawicka Edyta     x Członek Poraj
15. Matejko Stanisław     x Przewodniczący Rady Przyrów
16. Pelikan Justyna     x Członek Przyrów
17. Ewa Siurda            x Członek Zarki
18. Joanna Jarosz            x Członek Zarki
Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została uzupełniona (w związku ze wcześniejszymi złożonymi rezygnacjami) na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 maja 2019 r. w Złotym Potoku. Poniżej Skład Rady Stowarzyszenia PPJ:
 
Skład Rady Stowarzyszenia PPJ
 
L.P. Nazwisko i imię Sektor Funkcja Gmina
Publiczny

Gospo-darczy

Społeczny
1. Kuta - Janikowska Agnieszka     x Członek Janów
2. Małagowski Lech   x   Członek Janów
3. Jagoda Leonard   x  

Zastępca Przewodniczącego

Koziegłowy
4. Błońska Justyna     x Członek Koziegłowy
5. Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta x     Członek Lelów
6. Lelowskie Towarzystwo Historyczno- Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego reprezentowane przez Prezesa     x Członek Lelów
7. Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta x    

Zastępca Przewodniczącego

Mstów
8. Juszczyk Mariola     x Członek Mstów
9. Szczepańczyk Andrzej     x Członek Niegowa
10. Szczepańczyk Mirosław     x Członek Niegowa
11. Chaładus Małgorzata     x Członek Olsztyn
12. Jeleń Jan     x Członek Olsztyn
13. Stowarzyszenie pomocy Dzieciom "Aspera" reprezentowane przez Członka     x Członek Poraj
14. Sawicka Edyta     x Członek Poraj
15. Matejko Stanisław     x Przewodniczący Rady Przyrów
16. Pelikan Justyna     x Członek Przyrów
17. Pluta - Kulińska Katarzyna   x   Sekretarz Zarki
18. Spółdzielnia Socjalna Manufaktura reprezentowana przez Prezesa   x   Członek Zarki
 
  
Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na na Walnym Zebraniu Członków dnia 6 lutego 2017 r. w Mstowie. Poniżej aktualny skład Rady:
 
 Skład Rady Stowarzyszenia PPJ
 
L.P.Nazwisko i imięSektorFunkcjaGminaPublicznyGospo-darczySpołeczny1.Gmina Janów reprezentowana przez Wójtax

CzłonekJanów2.Małagowski Lech
x
CzłonekJanów3.Błońska Justyna

xCzłonekKoziegłowy4.Jagoda Leonard
x
Zastępca PrzewodniczącegoKoziegłowy5.Gmina Lelów reprezentowana przez Wójtax

CzłonekLelów6.Lelowskie Towarzystwo Historyczno- Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego reprezentowane przez Prezesa

xCzłonekLelów7.Juszczyk Mariola

xCzłonekMstów8.Gmina Mstów reprezentowana przez Wójtax

Zastępca PrzewodniczącegoMstów9.Szczepańczyk Andrzej

xCzłonekNiegowa10.Szczepańczyk Mirosław

xCzłonekNiegowa11.Chaładus Małgorzata

xCzłonekOlsztyn12.Konieczny Janusz
x
CzłonekOlsztyn13.Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta x

CzłonekPoraj14.Stowarzyszenie pomocy Dzieciom "Aspera" reprezentowane przez Członka

xCzłonekPoraj15.Matejko Stanisław

xPrzewodniczący RadyPrzyrów16.Gmina Przyrów reprezentowana przez wójtax

CzłonekPrzyrów17.Pluta-Kulińska Katarzyna
x
SekretarzŻarki18.Spółdzielnia Socjalna Manufaktura reprezentowana przez Prezesa
x
CzłonekŻarki
 
Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została uzupełniona (w związaku ze wcześniejszymi złożonymi rezygnacjami) na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 listopada 2015r. w Poraju. Poniżej Skład Rady Stowarzyszenia PPJ:
 
Skład Rady Stowarzyszenia PPJ

 

L.P.

Nazwisko i imię
Sektor Funkcja Gmina
Publiczny Gospo-darczy Społeczny
1 Gmina Janów reprezentowana przez Wójta x     Członek Janów
2 Małagowski Lech    x   Członek Janów
3 Błońska Justyna     x Członek Koziegłowy
4 Jagoda Leonard   x   Zastępca Przewodniczącego Koziegłowy
5 Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta x     Członek Lelów
6 Lelowskie Towarzystwo Historyczno- Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego reprezentowane przez Prezesa     x Członek Lelów
7 Juszczyk Mariola     x Członek Mstów
8 Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta  x     Zastępca Przewodniczącego Mstów
9 Szczepańczyk Andrzej     x Członek Niegowa
10 Szczepańczyk Mirosław     x Członek Niegowa
11 Chaładus Małgorzata     x Członek Olsztyn
12 Tomza Andrzej    x   Członek Olsztyn
13 Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta x     Członek Poraj
14 Stowarzyszenie pomocy Dzieciom "Aspera" reprezentowane przez Członka     x Członek Poraj
15 Matejko Stanisław     x Przewodniczący Rady Przyrów
16 Gmina Przyrów reprezentowana przez Wójta x     Członek Przyrów
17 Pluta-Kulińska Katarzyna    x   Sekretarz Żarki
18 Szewczyk Izabela    x   Członek Żarki
 
Rada Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebrani Członków w dniu 01 lutego  2013r. w Złotym Potoku. Poniżej Skład Rady Stowarzyszenia PPJ:

Skład Rady Stowarzyszenia PPJ

 

L.P.

Nazwisko i imię
Sektor Funkcja Gmina
Publiczny

Gospo-

darczy

Społeczny
1 Gmina Janów reprezentowana przez Wójta x     Członek Janów
2 Siemion Justyna     x Członek Janów
3 Kołodziejczyk Piotr     x Członek Koziegłowy
4 Jagoda Leonard   x   Zastępca Przewodniczącego Koziegłowy
5 Gmina Lelów reprezentowana przez Wójta x     Członek Lelów
6 Nowak Marian     x Członek Lelów
7 Juszczyk Mariola     x Członek Mstów
8 Gmina Mstów reprezentowana przez Wójta     x Zastępca Przewodniczącego Mstów
9 Szczepańczyk Andrzej     x Członek Niegowa
10 Szczepańczyk Mirosław     x Członek Niegowa
11 Chaładus Małgorzata     x Członek Olsztyn
12 Śmierciak Lidia     x Członek Olsztyn
13 Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta x     Członek Poraj
14 Trąbska Anna     x Członek Poraj
15 Matejko Stanisław     x Przewodniczący Rady Przyrów
16 Gmina Przyów reprezentowana przez Wójta x     Członek Przyrów
17 Pluta-Kulińska Katarzyna     x Sekretarz Żarki
18 Gmina Zarki reprezentowana przez Burmistrza x     Członek Żarki

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury