Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury

Zdjęcie:

Istotnym problemem obszaru Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”  ( PPJ), uwzględnionym w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest mała aktywność społeczna i niski poziom integracji i współpracy społeczności lokalnej. Obszar działania PPJ obejmuje aż 145 sołectw i 219 organizacji pozarządowych, zlokalizowanych w dziewięciu partnerskich gminach. Mierząc poziom aktywności społecznej przez faktyczną liczbę sołectw i organizacji pozarządowych, można wnioskować, że jest on duży, ale w rzeczywistości ta aktywność jest nieznaczna. Grupy, których dotyka problem niskiej aktywności społecznej i poziomu integracji i współpracy to generalnie wszystkie grupy społeczności lokalnej: dzieci i dzieci i młodzież, seniorzy, osoby wieku produkcyjnym (głównie w wieku 20-50 lat), bezrobotni, grupy formalne i nieformalne. Wyzwaniem staje się podjęcie działań zmierzających do kształtowania świadomości bycia członkiem społeczności lokalnej, kształtowania postaw obywatelskich, prospołecznych, wskazywanie możliwości samorealizacji się w środowisku lokalnym, motywowanie i angażowanie do pracy w grupie. Niezbędne są więc działania systemowe, zaplanowane w taki sposób, by angażowały wiele grup społecznych, pozwalały na realizację ich potrzeb, a równocześnie realizowały ważne zadania społeczne, czy kulturalne. Przykładowymi rozwiązaniami, które wymienia się w LSR mogą być: konferencje, konkursy i warsztaty, zwiększenie ilości konferencji i spotkań integracyjnych, pielęgnacja tradycji, lokalnych obrzędów, wypromowanie mody na aktywność społeczną, wzajemne motywowanie się do podejmowania inicjatyw społecznych. Biorąc pod uwagę liczbę sołectw zlokalizowanych na terenie obszaru PPJ, a także  ważną rolę sołtysów, którzy są nie tylko lokalnymi liderami- społecznikami, ale potrafią rozmawiać z ludźmi i motywować mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności, łączą lokalne wspólnoty, integrują lokalne środowiska i są de facto „motorem napędowym” wszelkich działań aktywizacyjnych na wsi a także mając na względzie zdiagnozowane problemy w LSR a także istotną rolę PPJ jaką  odgrywa lokalnie w koordynowaniu działań partnerskich i animacyjnych (m.in. w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, turystyki, rynku pracy, edukacji) Zarząd Stowarzyszenia PPJ postanowił o realizacji projektu pt. „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”. 

Do Zarządu Stowarzyszenia PPJ a także do jego biura nieustannie zgłaszają się mieszkańcy, lokalni liderzy, sołtysi,  przedsiębiorcy, rolnicy, ngo z obszaru działania PPJ, gospodarstwa agroturystyczne z obszaru działania PPJ, członkowie Stowarzyszenia PPJ  sygnalizujący konieczność zrealizowania konferencji, celem aktywizacji lokalnych środowisk jak również wymiany doświadczeń, wzmocnienia wiedzy, w zakresie promowania idei inteligentnej wsi w szerokim, wieloaspektowym kształcie, w tym w aspekcie inteligentnego rozwoju przedsiębiorczości na obszarze PPJ, małego przetwórstwa, rozwoju zielonej gospodarki, promowania inteligentnej wsi jako miejsca do życia i rozwoju, wspieranie tworzenia sieci współpracy w aspekcie smart sołectw. Potrzeba organizacji konferencji wynika także z konieczności zaprezentowania lokalnemu środowisku dotychczas zrealizowanych już inteligentnych projektów na obszarze sołectw, celem wyzwolenia potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszaru PPJ i inspirowania mieszkańców do wzmacniania aktywności i lokalnego kapitału społecznego.

Mieszkańcy sołectw i sami sołtysi wielokrotnie zgłaszali Zarządowi Stowarzyszenia PPJ potrzebę organizacji konkursu w którym można  nie tylko zaprezentować lokalne, „smart” projekty zrealizowane w sołectwach, ale po to by zaaktywizować mieszkańców i zainspirować do podejmowania oddolnych, nieszablonowych, innowacyjnych  działań, które tworzą przestrzeń wiejską nie tylko postrzeganą z perspektywy idei smart villages, ale przede wszystkim przestrzeń w której będą chciały się wychowywać, rozwijać i dojrzewać kolejne pokolenia.  Wielokrotnie argumentowano Zarządowi, że taka forma animacji lokalnej społeczności, nie tylko wpłynie na stworzenie mapy inteligentnych sołectw obszaru Stowarzyszenia PPJ, ale przede wszystkim wpłynie na pozytywnie wymianę doświadczeń i lokalną współpracę (sieciowanie), a także będzie stanowić doskonałe źródło inspiracji dla sołectw, sołtysów i lokalnych liderów do dalszych aktywnych działań na rzecz swoich małych, inteligentnych ojczyzn.

Zarząd Stowarzyszenia PPJ postanowił zrealizować projekt, którego celem była wielowymiarowa aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie integracji i kooperacji społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację konkursu i konferencji, adekwatny do zdiagnozowanych problemów i potrzeb lokalnej społeczności a co za tym idzie wybranych forma realizacji operacji ( konferencja, konkurs na najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw ). Cel operacji tj. Wielowymiarowa aktywizacja lokalnej społeczności, wzmocnienie integracji i kooperacji społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację konkursu i konferencji został osiągnięty poprzez zrealizowane formy realizacji. Zarówno konkurs jak i konferencja zaaktywizowały i wzmocniły współpracę lokalnych społeczności, w tym, sołectwa i sołtysów, lokalną społeczność, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, ngo z obszaru działania PPJ, gospodarstwa agroturystyczne z obszaru działania PPJ. Projekt poprzez dwie formy realizacji umożliwił na dwutorowe wzmacnianie lokalnej aktywności. Aż 94 przedstawicieli lokalnej społeczności,  w tym sołtysów, rad sołeckich, ngo z obszaru działania PPJ,  przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania PPJ, rolników, lokalnych liderów, animatorów zostało  zaktywizowanych dzięki udziałowi w konkursie a z kolei 40 mieszkańców, lokalnych liderów, sołtysów, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli ngo i gospodarstwa agroturystycznych z obszaru Stowarzyszenia PPJ  zaktywizowało się poprzez udział w  konferencji. Konkurs okazał się doskonałą formą na nawiązanie współpracy i aktywizacji sołtysów i mieszkańców sołectw. Konkurs służył wymianie doświadczeń i wiedzy w zakresie idei smart villages na obszarach wiejskich, funkcjonowania inteligentnej wsi na obszarze PPJ. Konkurs wyzwolił lokalny potencjał w zakresie postrzegania idei smart villages, sołtysi reprezentujący swoje sołectwa zaprezentowali nieszablonowe, innowacyjne inicjatywy, które stworzyły mapę inteligentnych sołectw obszaru Stowarzyszenia PPJ i będą doskonałym źródłem inspiracji dla lokalnych liderów.  W prezentację inteligentnych inicjatyw sołeckich zostali zaangażowani mieszkańcy sołectw ( przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, w tym ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, klubów seniora, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych, i wiele innych). Dzięki organizacji konkursu, został uwolniony lokalny potencjał w zakresie możliwości wzmacniania i rozwijania idei smart villages na obszarze Partnerstwa Północnej Jury.

Wartość projektu-  25 984,93 zł, w tym środki unijne (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich)- 19 242,93 zł, wkład własny (praca, wolontariat)- 6 742,00 zł

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury