"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
piątek, 4 grudnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Barbara, Hieronim
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Grudzień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Członkowie Stowarzyszenia

Strona główna » Stowarzyszenie PPJ » Członkowie Stowarzyszenia

wielkość tekstu:A | A | A

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych,członków wspierających,   członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz osoby prawne, w tym jednostka samorządu terytorialnego. Przyjęcie następuje na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej lub wniosku osoby prawnej, w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia. Przyjęcie następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu organu.

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoje uprawnione do reprezentowania organy lub pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez uprawnione do reprezentowania organy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Pełnomocnik jest obowiązany okazać pełnomocnictwo przed podjęciem czynności z zakresu statutowych praw członka.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub regionu. Nadawanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania  na wniosek Zarządu, za zgodą osoby, której członkostwo ma być nadane.

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2)      zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3)      udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,

4)      nieodpłatnego uczestnictwa w imprezach artystycznych, rozrywkowych i kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie,

5)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      aktywnego realizowania i propagowania celów statutowych Stowarzyszenia,

2)      przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

4)      uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,

5)      dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, przyczynianie sie do wzrostu jego znaczenia.

Wysokość składki członkowskiej może być zróżnicowana dla osób fizycznych i osób prawnych. Zarząd Stowarzyszenia , może  ustalić odrębny sposób ustalania składek  członkowskich dla jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający ma ponadto prawo:                                                                                               

1) brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia, na zaproszenie tych władz,

2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia

 Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez usunięcie członka lub wygaśnięcie członkostwa.

Usunięcie członka może nastąpić w przypadku:

1)     działalności niezgodnej ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

2)      pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3)      nieuiszczenia składek członkowskich za okres 1 roku.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 24.06.2019r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 20.02.2018r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 30.11.2016r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 31.12.2015r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 30.06.2015r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 28.02.2013r.

Członkowie Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury, stan na 30.05.2011r.


Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.