Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Ogólne informacje

      We wrześniu 2004 roku 9 gmin położonych w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej postanowiło rozpocząć współpracę w celu skorzystania z szans jakie daje Pilotażowy Program LEADER +. Przedstawiciele gmin Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki wspierani przez lokalnych koordynatorów projektu we wrześniu rozpoczęli pracę nad przygotowaniem projektu Partnerstwa Północnej Jury. LEADER to idea partnerstwa trójsektorowego, skupiającego oprócz samorządu również przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego- w związku z tym gminy zaprosiły do współpracy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedsiębiorców. W ten sposób zainicjowano I Schemat Pilotażowego Programu LEADER +. Konsekwencją podjętych działań było zorganizowanie konferencji w Żarkach w dn. 22.09.2005r., gdzie przy udziale 100 osób powołano Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury, w celu nadania formy prawnej powstałej Lokalnej Grupie Działania. Równocześnie trwały prace zmierzające do stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarow Wiejskich dla obszaru PPJ (ZSROW). Ten ważny dokument był odzwierciedleniem woli mieszkańców obszaru. Prowadzono szerokie konsultacje społeczne, których podsumowaniem była zorganizowana w dn. 09.02.2006r. konferencja konsultacyjna dotycząca kształtu strategii. Punktem wyjścia strategii było pięć głównych celów określonych z udziałem mieszkańców.

Historyczną datą był dzien 14.03.2006r., kiedy to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Zlotym Potoku zatwierdziło ZSROW, a Sąd Rejonowy wpisał PPJ do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie dotychczasowe działania zmierzały do zdobycia przez PPJ dofinansowania na realizację II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+, w któym planowano wdrożyć ZSROW. Działania te zakończyły się sukcesem. W okresie niespełna roku, wdrożono 21 bardzo ciekawych projektów. Ogółem na II Schemat zaplanowano 750 000, 00 zł a wykonano 750 020, 34 zł.

Realizacja I i II Schematu Pilotażowego Programu Leader + to ogromny sukces Stowarzyszenia. Partnerstwo stało się organizacją znaną i pozytywnie kojarzoną z działaniami na rzecz mieszkańców obszaru.

Po zakończeniu II Schematu Stowarzyszenie PPJ chciało kontynuować działalność w ramach osi IV PROW na lata 2007-2013. Nowy PROW zaczął faktycznie funkcjować dopiero w 2009r. W okresie przejściowym Stowarzyszenie PPJ postanowiło aplikować po środki unijne z innych źródeł. 2 stycznia 2008r. PPJ złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek pod tytułem " Patent na przyszłość Lokalne Centrum Edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W efekcie Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 000, 00 zł na realizację projektu.  Dzięki projektowi, skierowanemu do gimnazjalistów i osób bezrobotnych, PPJ utrzymał swój wizerunek instytucji aktywnej, przyjaznej i przydatnej dla mieszkańców obszaru.

Równocześnie wraz z realizacją projektu z EFS PPJ opracował Lokalną Strategię Rozwoju przygotowując się do złożenia wniosku w ramach Osi IV PROW na lata 2007-2013 celem kontynuacji projektu Leader. Prace nad nowym dokumentem zakończono jesienią 2008r. Dokument został zatwierdzony 17 listopada 2008r. pod czas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PPJ, które odbyło się w Mstowie. Pod czas zebrania oprócz zatwierdzenia LSR, podjęto uchwały w sprawie zmiany statutu, powołania Komisji Rewizyjnej w zmienionym składzie oraz powołania Rady- nowego organu niezbędnego przy wdrażaniu osi IV PROW. Po dostosowaniu Stowarzyszenia do wymogów nowego PROW przygotowano dwa wnioski konkursowe w ramach osi IV: na działania 4.1 (wybór LGD do realizacji LSR) oraz 4.3 (funkcjonowanie LGD), które zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dn. 13 stycznia 2009r.

Skuteczna realizacja pilotażowych działań LEADER-owskich w Polsce zaowocowała skutecznym przeprowadzeniem procesu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania Unii Europejskiej 2007-2013.  Dnia 9 maja 2009 r. Uchwałą Nr 1041/256/III/2009 Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru LGD do realizacji LSR w ramach PROW na lata 2007-2013.Okres ten był czasem szybkiego rozwoju LGD. Budżet osiągnął wielkość ponad 14 mln złotych, które przeznaczono na wsparcie aż 209 operacji. Większość z nich stanowiły działania z  zakresu tematycznego „Odnowa i rozwój wsi”. Istotne wsparcie przekazano jednak także na tworzenie i  rozwój przedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej i tzw. „małe projekty”.

Ostatnie lata to dla „Partnerstwa Północnej Jury” okres realizacji Strategii RLKS przygotowanej na potrzeby okresu programowania Unii Europejskiej przypadającego na lata 2014-2020. W  LSR na lata 2014-2020 przyjęto dwa cele ogólne:

1.      Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru.

2.      LGD platformą dialogu społecznego i partnerskiego zarządzania zasobami obszaru.

Działania w ramach pierwszego z celów ogólnych skupiały się na wzmocnieniu aktywności zawodowej mieszkańców obszaru, zachowaniu dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Na drugi cel złożyły się przede wszystkim działania związane z animowaniem aktywności społecznej i tworzeniem warunków do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy lokalnymi aktorami.

W  okresie programowania 2014-2020 „Partnerstwo Północnej Jury” skutecznie zrealizowało aż trzy projekty współpracy:

1.      „Wielkie granie i odkrywanie - Zasoby Obszaru Naszym Atrybutem Rozwoju” (ZONAR),

2.      „Od dziedzictwa do bogactwa” (ODDO),

3.      „Magiczny, regionalny koszyk atrakcji” (MARKA).

Warto wspomnieć też, że „Partnerstwo Północnej Jury” w okresie programowania UE 2014-2020 zrealizowało jako lider projektu dwie operacje w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich a także 8 projektów jako partner.  Były to m.in. projekty:

1.      „Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności"

2.      „Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury”

Już same tytuły projektów współpracy i operacji w ramach KSOW wskazują, że PPJ realizuje długofalową wizję rozwoju obszaru, która oparta jest na wykorzystaniu kluczowych zasobów obszaru – unikatowej przyrody, bogatego dziedzictwa kulturowego oraz dogodnego położenia. Stowarzyszenie dysponuje  wypróbowanymi kanałami komunikacji ze społecznością lokalną. Ich skuteczność została potwierdzona również w czasie tworzenia Strategii RLKS na lata 2023-2027, w który to proces włączyła się znaczna liczba mieszkańców. To wszystko składa się na olbrzymie doświadczenie członków Stowarzyszenia w  stosowaniu instrumentów rozwoju terytorialnego. Osiągnięte do tej pory efekty w zakresie rozwoju obszaru LGD uzasadnione jest oczekiwaniami jego mieszkańców, że dotychczasowe działania będą przedłużone w ramach realizacji kolejnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, co znajduje swoje przełożenie w zdefiniowanych w nowej strategii celach strategicznych. Zostały one sformułowane przy aktywnym udziale wszystkich zainteresowanych przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy wskazywali na potrzebę długofalowych działań zmierzających do wykorzystania zidentyfikowanego w poprzednich latach potencjału rozwojowego. Kolejna strategia, wdrażana na lata 2023-2027, otwiera nowe, szerokie możliwości realizacji projektów na rzecz lokalnych społeczności na kolejne lata z uwagi na jej dwufunduszowy charakter. Nowe wyzwanie, przed którym stoi Stowarzyszenie PPJ,  a także dotychczasowe doświadczenia projektowe oparte na szerokiej partycypacji i współpracy z lokalną społecznością, dają pewność, że środki wdrażane z PS WPR i EFS+ będą racjonalnie i efektywnie wykorzystywane na rzecz rozwoju społeczności partnerskich obszarów wiejskich Stowarzyszenia PPJ.

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury