"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
wtorek, 21 września 2021 r.
imieniny obchodzą: Daria, Mateusz
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Ogólne informacje

Strona główna » Stowarzyszenie PPJ » Ogólne informacje

wielkość tekstu:A | A | A

      We wrześniu 2004 roku 9 gmin położonych w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej postanowiło rozpocząć współpracę w celu skorzystania z szans jakie daje Pilotażowy Program LEADER +. Przedstawiciele gmin Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki wspierani przez lokalnych koordynatorów projektu we wrześniu rozpoczęli pracę nad przygotowaniem projektu Partnerstwa Północnej Jury. LEADER to idea partnerstwa trójsektorowego, skupiającego oprócz samorządu również przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego- w związku z tym gminy zaprosiły do współpracy lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedsiębiorców. W ten sposób zainicjowano I Schemat Pilotażowego Programu LEADER +. Konsekwencją podjętych działań było zorganizowanie konferencji w Żarkach w dn. 22.09.2005r., gdzie przy udziale 100 osób powołano Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury, w celu nadania formy prawnej powstałej Lokalnej Grupie Działania. Równocześnie trwały prace zmierzające do stworzenia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarow Wiejskich dla obszaru PPJ (ZSROW). Ten ważny dokument był odzwierciedleniem woli mieszkańców obszaru. Prowadzono szerokie konsultacje społeczne, których podsumowaniem była zorganizowana w dn. 09.02.2006r. konferencja konsultacyjna dotycząca kształtu strategii. Punktem wyjścia strategii było pięć głównych celów określonych z udziałem mieszkańców.

Historyczną datą był dzien 14.03.2006r., kiedy to Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Zlotym Potoku zatwierdziło ZSROW, a Sąd Rejonowy wpisał PPJ do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie dotychczasowe działania zmierzały do zdobycia przez PPJ dofinansowania na realizację II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+, w któym planowano wdrożyć ZSROW. Działania te zakończyły się sukcesem. W okresie niespełna roku, wdrożono 21 bardzo ciekawych projektów. Ogółem na II Schemat zaplanowano 750 000, 00 zł a wykonano 750 020, 34 zł.

Realizacja I i II Schematu Pilotażowego Programu Leader + to ogromny sukces Stowarzyszenia. Partnerstwo stało się organizacją znaną i pozytywnie kojarzoną z działaniami na rzecz mieszkańców obszaru.

Po zakończeniu II Schematu Stowarzyszenie PPJ chciało kontynuować działalność w ramach osi IV PROW na lata 2007-2013. Nowy PROW zaczął faktycznie funkcjować dopiero w 2009r. W okresie przejściowym Stowarzyszenie PPJ postanowiło aplikować po środki unijne z innych źródeł. 2 stycznia 2008r. PPJ złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek pod tytułem " Patent na przyszłość Lokalne Centrum Edukacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5 " Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". W efekcie Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 000, 00 zł na realizację projektu.  Dzięki projektowi, skierowanemu do gimnazjalistów i osób bezrobotnych, PPJ utrzymał swój wizerunek instytucji aktywnej, przyjaznej i przydatnej dla mieszkańców obszaru.

Równocześnie wraz z realizacją projektu z EFS PPJ opracował Lokalną Strategię Rozwoju przygotowując się do złożenia wniosku w ramach Osi IV PROW na lata 2007-2013 celem kontynuacji projektu Leader. Prace nad nowym dokumentem zakończono jesienią 2008r. Dokument został zatwierdzony 17 listopada 2008r. pod czas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia PPJ, które odbyło się w Mstowie. Pod czas zebrania oprócz zatwierdzenia LSR, podjęto uchwały w sprawie zmiany statutu, powołania Komisji Rewizyjnej w zmienionym składzie oraz powołania Rady- nowego organu niezbędnego przy wdrażaniu osi IV PROW. Po dostosowaniu Stowarzyszenia do wymogów nowego PROW przygotowano dwa wnioski konkursowe w ramach osi IV: na działania 4.1 (wybór LGD do realizacji LSR) oraz 4.3 (funkcjonowanie LGD), które zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dn. 13 stycznia 2009r.

Dnia 9 maja 2009 r. Uchwałą Nr 1041/256/III/2009 Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru LGD do realizacji LSR w ramach PROW na lata 2007-2013.

Aby osiągnąć cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2013 zaplanowano realizację 219 operacji, których łączny budżet na lata 2009-2013 wynosi 10,54 mln. Wszystkie planowane projekty wpłyną bezpośrednio i pośrednio na wszystkie grupy społeczne obszaru. Połączenie sił organizacji pozarządowych, sektora prywatnego oraz sektora publicznego zintegruje działania na rzecz rozwoju obszaru co również przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów.

Działalności Stowarzyszenia PPJ przyświecają cele strategiczne zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Stowarzyszenie m.in. kreuje i wspiera działania służące wykorzystaniu i zagospodarowaniu zasobów społecznych, naturalnych, kulturalnych i turystycznych Północnej Jury. Stowarzyszenie wspiera działania podnoszące świadomość ekologiczną, przedsiębiorczość, integrację międzypokoleniową. Propaguje działania idące w kierunku znajomości i poszanowania dziedzictwa kulturowego, tradycji, obyczajów, przyczynia się do upowszechniania zdrowego stylu życia. Oprócz funkcji strażnika wartości, Stowarzyszenie odgrywa istotną rolę w nawiązywaniu współpracy z podobnymi instytucjami w Polsce i Europie. Korzystamy z doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów, które są żywym dowodem na to, iż uczestnictwo w procesie odnowy obszarów wiejskich w ramach Programu Leader ma niezwykle pozytywny wpływ  na wspieranie strategii inwestowania w ludzi i promowania działań innowacyjnych na terenach wiejskich. Sformułowana wizja rozwoju obszaru Północnej Jury określa go jako „obszar zrównoważonego rozwoju, przyjaznego dla naturalnego środowiska, społecznych inicjatyw i przedsiębiorczości oraz obszar o wybitnej atrakcyjności turystycznej na skalę europejską”. Stowarzyszenie wspiera oddolnie inicjatywy społeczne, związane z funkcjonowaniem polskiej wsi, odnoszące się zarówno do kwestii duchowych jak i materialnych.

Dzięki oddolnym działalniom, poprzez Partnerstwo Północnej Jury mieszkańcy obszaru po raz pierwszy w historii mogą w tak dużym stopniu wpływać na rozwój swojej "małej ojczyzny".

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.